Opret GPS Tracker
Kunde
inputLoader

Vær opmærksom på at det er meget vigtigt at din mail er korrekt, da al kommunikation og faktura vil blive sendt på mail.

inputLoader
Abonnement
IMEI
Vælg køretøj
inputLoader

Når du har trykket på Opret, modtager du inden for kort tid en velkomst mail.

Har du problemer? Kontakt vores support på +45 70200698 eller salg@r2p.com

Abonnementsbetingelser

 • 1. Parterne

”Aktiv Connect” betyder Aktiv Connect A/S (cvr.nr. 40 38 20 38).

“Kunden” betyder den fysiske eller juridiske person, der har købt trackingløsningen og accepteret nedenstående abonnementsbetingelser

 • 2. Abonnementet

”Abonnementet” betyder den softwareløsning, som kunden har valgt on line på Aktiv Connects hjemmeside i forbindelse med aktivering af den hos leverandøren købte (evt. lejede/leasede) trackingenhed og oprettelse af sin brugerprofil. En softwareløsning omfatter leje af et SIMkort med tilhørende individuelt telefonnummer pr. trackingenhed, et data-transmissionsabonnement hos et teleselskab via Aktiv Connect på teleselskabets vilkår, herunder med de vilkår, som teleselskabet anvender for dækningsomfang, pris- og vilkårsændringer, ansvarsbegrænsning ved nedetid, nedbrud etc. og et softwareabonnement til overvågning af de trackede enheder på Aktiv Connects underleverandørs til enhver tid gældende vilkår.

 • 3. Abonnementsperiode

For erhvervskunder er abonnementsperioden uopsigelig i 12 måneder med automatisk forlængelse i 12-måneders perioder, medmindre abonnementet opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til udløb af kontraktperioden.  

For privatkunder er abonnementsperioden 6 måneder med en opsigelses periode på 3 måneder. Abonnementsperioden forlænges automatisk så længe kunden fortsætter med at anvende abonnementet, medmindre kunden opsiger abonnementet med 3 måneders skriftligt varsel. Aktiv Connect kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, hvis dette skyldes forhold, der er udenfor Aktiv Connects kontrol, jf. bl.a. punkt 11 nedenfor.

 • 4. Dataopbevaring - Persondataloven

For at overholde persondatalovgivningen giver Kunden - ved indgåelse af Abonnementet - samtykke til at Aktiv Connect registrerer, opbevarer og behandler alle data, som fremkommer ved anvendelsen af trackingenheden med tilhørende SIM-kort, datatransmissionsabonnement og softwareabonnement. Samtykket er nødvendigt for at Aktiv Connect kan opfylde abonnementsvilkårene overfor Kunden.

For at sikre overholdelse af persondatalovgivningen slettes alle data ved Abonnementets ophør, ligesom adgangen til back up funktion for data bortfalder. Herefter påhviler det alene Kunden at lagre og gemme data til senere brug, medmindre andet skriftligt aftalessærskilt med Kunden.

 • 5. Dækningsområde

Alle abonnementstyper virker i hele EU. Ønskes der dækning udover EU, kontaktes Aktiv Connect.

Lokale og geografiske forhold, herunder navnlig den til enhver tid værende GSMog GPS-dækning, kan begrænse dækningen og dermed trackingenhedens funktionalitet. 

 • 6. Ejendomsret

SIM-kort og telefonnummer forbliver Aktiv Connects ejendom i hele Abonnementets varighed. Ved Side 2 af 3 Abonnementets ophør skal der ske tilbagelevering heraf til Aktiv Connect for Kundens regning.

 • 7. Vedligeholdelse

Aktiv Connect vedligeholder og opdaterer løbende trackingplatformen. Kunden vedligeholder trackingenheden

 • 8. Kundeservice

Kunder kan uden beregning ringe i åbningstiden fra kl. 9-16 og stille almindelige spørgsmål.

 • 9. Alarmcentral

Aktiv Connect har en aftale med en godkendt Alarmcentral, som Kunden kan indgå aftale om at deltage i, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr, som fremgår af hjemmesiden.

Ved fejlalarmer som kunden er skyld i fremsendes regning på de ekstra omkostninger dette må medføre.

 • 10. Pris og betaling

Prisen følger af det på Aktiv Connects hjemmeside accepterede Abonnement. Priser kan ændres af Aktiv Connect med 3 måneders varsel, dog tidligst til hovedforfald.

Kunden betaler abonnementet helårsvis forud. Ved leje af trackingenheder betales abonnementet dog kvartalsvis forud. 

Ved forsinket betaling tillægges 2% pr. påbegyndt måned.

Hvis Kundens kreditværdighed efter Aktiv Connects vurdering forringes væsentligt, er Aktiv Connect berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for den resterende kontraktperiode.

Kunden er uberettiget til at foretage modregning af nogen art, medmindre modkravet er skriftligt anerkendt af Aktiv Connect eller fastslået ved endelig dom eller voldgiftsafgørelse.

 • 11. Overdragelighed

Abonnementsaftalen kan alene-af Kunden – overdrages til tredjemand med Aktiv Connects skriftlige samtykke.

Aktiv Connect er til enhver tid berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredje- mand.

 • 12. Force majeure

Aktiv Connect er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af denne aftale som skyldes force majeure, herunder strejke, lockout, krig, omfattende uroligheder, terror, folkelig opstand, vareknaphed, udførselsbegrænsninger, mangel på transportmidler, restriktioner på drivkraft, systemnedbrud hos underleverandører, naturkatastrofer, brand, vandskade, lynnedslag, hærværk eller tilsvarende hændelser.

Aktiv Connect er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere Kunden om sådanne begivenheder og deres forventede varighed, der hindrer opfyldelse af kontrakten.

 • 13. Fortrolighed

Kunden må ikke videregive eller bruge eller sætte andre i stand til bruge Aktiv Connects erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, uanset art. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Aktiv Connects fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Kunden skal behandle og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Kundens forpligtelser efter dette afsnit gælder mens Abonnementet er i kraft og uden tidsbegrænsning efter ophør uanset årsagen til ophøret.

 • 14. Ansvar - begrænsning

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger der følger af aftalegrundlaget.

Aktiv Connect er ikke ansvarlig for sine underleverandørers fejl og forsømmelser. Aktiv Connect er kun forpligtet til at levere samme ydelser på samme vilkår, som Aktiv Connects underleverandører leverer dem til Aktiv Connect.

Aktiv Connects økonomiske ansvar overfor Kunden er begrænset til 75% af Abonnementets pris i det år skaden indtræffer. Uanset dette er Aktiv Connect aldrig ansvarlig for Kundens eller andres indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til avancetab, produktionstab, tidstab, mistet salg, tab af omdømme eller goodwill, dagbøder ved forsinkelse, bod i øvrigt, bøder til staten eller andre offentlige myndigheder, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes (også selvom Aktiv Connect måtte være blevet orienteret om sådanne aftaler på forhånd), medmindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller er udvist grov uagtsomhed fra Aktiv Connects side.

 • 15. Fortrydelsesret

Private Kunder har den fortrydelsesret, der følger af Købeloven.

 • 16. Reklamationsret

Private Kunder har den reklamationsret, der følger af Købeloven med de begrænsninger, der følger af disse abonnementsbetingelser og Aktiv Connects almindelige salgs- og leveringsbetingelser, respektive Aktiv Connects distributørs almindelige salgsog leveringsbetingelser.

 • 17. Løsning af tvister.

Alle tvister mellem Aktiv Connect og Kunden, der ikke kan bilægges gennem forhandling, skal med endelig og bindende virkning for begge parter afgøres ved voldgift. Reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut finder anvendelse. Dansk ret finder anvendelse på løsning af tvisten.

Aktiv Connect kan dog frit vælge at sagsøge Kunden ved de almindelige domstole efter reglerne herom. Dansk ret finder anvendelse ved afgørelse af tvisten.

April 2020

Scan IMEI Nr.
   Imei Nr.

   Indtast ID nummeret på trackeren

   imei_screen